Salgs- og Leveringsbettingelser

Salgs- og Leveringsbettingelser for VIPTEC ApS (rev. juni 2010)

1. Gyldighed

Nærværende bettingelser ("betingelserne") er gældende for ethvert salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nye og brugte audio-/video apparater, fra VIPTEC ApS (VIPTEC) til en kunde ("kunden"), med mindre andet er skrifteligt aftalt. Ved uoverensstemmelser mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

2. Tilbud

Afgiver VIPTEC tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til VIPTEC senest 4 uger fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for VIPTEC, uanset om sådanne overslag er indeholdt er et egentligt tilbud eller en ordrebekræftelse.

3. Ordre

 Ved ordre afgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens krav og ønsker til ydelsen. VIPTEC forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal skal leveres. Alle oplysninger og specifikationer afgivet af VIPTEC er således med forbehold for sådanne ændringer.

4. Pris

Alle priser er i Danske kroner (DKK) og eksklusive moms. Kunden er forpligtiget til indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for VIPTEC, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage implementering o.l. af ydelser er kun inkluderet, hvis dette er aftalt særskilt.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt. VIPTEC forbeholder sig ret til acontofakturering. Der faktureres i disse tilfælde 30% ved underskrivelse af kontrakten/ordrebekræftelse, 50% ved levering af vare og 20% ved idriftsættelse.

Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshaver mora), er kunden - med mindre VIPTEC skrifteligt meddelerkunden andet - alligevel forpligtet til at fortage enhver betaling til VIPTEC, som om leveringen var sket til aftalt tid.

Hvis betalin sker efter forfalds dag, er VIPTEC berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfalds dag med 1,5% pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige rykker gebyr på 95,- pr. rykkerskrivelse.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på VIPTEC, som ikke er skrifteligt anerkendt af VIPTEC, og her ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modregninger af nogen art.

Kunden er ikke berettiget til at tilbage holde betalingen/rest betalingen grundet fejler og mangler, hvis dette ikke skrifteligt er hos VIPTEC inden 8 dage fra faktura dato.

6. Ejendomsforbehold

VIPTEC forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejde genstand i det omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering/risikoens overgang

Levering og dermed risikoens overgang til køber sker altid, når leverancen forlader VIPTEC's adresse, uanset om VIPTEC ved egne folk eller ved trediemand i henhold til særskilt aftale med kunden, bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller ligende ydelser ud over den rene levering ab VIPTEC's adresse.

Leveringen er fastsat af VIPTEC efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 90 dage på grund af VIPTEC's forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for VIPTEC. Ved forsinkelser herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skrifteligt. Køber kan ikke rette nogen erstatningskrav mod VIPTEC i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at VIPTEC er i en force majeure situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

VIPTEC skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet meddele kundenændringer i leveringstiden.

8. VIPTEC's ansvar og købers forpligtigelse

VIPTEC er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning.

Kunden er forpligtet til, så snart denne har modtaget ydelsen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt ydelsen er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt ydelsen er i overensstemmende med foreviste tegninger, modeller, prøver eller andet til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse forevist materiale, kan kunden ikke gøre mangelindsigelser gældende.

Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skrifteligt overfor VIPTEC. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er konstateret, dog senest inden 12 måneder efter modtagelsen af ydelsen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden VIPTEC's skrifteligt samtykke fritager VIPTEC for enhver forpligtigelse.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som VIPTEC er ansvarlig for, er VIPTEC altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved afhjælpning og/eller omlevering inden for rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller omlevering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod VIPTEC.

9. Ansvarsbegrænsning

VIPTEC hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. VIPTEC's erstatningsansvar kan i øvrigtaldrig beløbs mæssigt overstige DKK 100.000,-.

VIPTEC er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos VIPTEC selv eller hos en af VIPTEC anvendt underleverandør.

10. Returnering

I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til VIPTEC med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til VIPTEC i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang VIPTEC påføres forsendelsesomkostninger m.v., er VIPTEC berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod VIPTEC. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtiget til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos VIPTEC.

11. Immaterielle rettigheder

VIPTEC eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder ejendomsretten til alle ophavsrettigheder. VIPTEC bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af VIPTEC i forbindelse med ydelsen anvendte og af VIPTEC udviklede programmeller, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer. Elektronisk lagerede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ej heller forlanges udleveret af kunden. Kunden opnår ved levering af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede samt ret til ændringer og videreudvikling heraf. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede. VIPTEC må frit genanvende den viden og må være udviklet i forbindelse hermed. VIPTEC beholder ligeledes alle ejendomsrettigheder til tegninger,specifikationer o.l., som er udleveret til kunden i forbindelse med aftales indgåelse, og kunden opnår således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret hertil, og kunden forpligter sig således til ikke at kopiere og/eller distribuere tegninger, specifikationer mv.

12. Produktansvar

for produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i Dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er VIPTEC ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

VIPTEC påtager sig ikke noget ansvar for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til køber fra VIPTEC uanset af hvilken karakter. Herunder påtager VIPTEC sig ikke et ansvar for virus-/ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller trediemands hard- og/eller software, der hidrører fra af VIPTEC udleveret software, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udvikling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale.

Såfremt der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra VIPTEC's side, fortaber kunden sin regresret overfor VIPTEC i tilfælde af trediemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

13. Transport af rettigheder og pligter

VIPTEC er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder i henhold til aftalen til trediemand uden accept fra kunden.

14. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse  mellem partnerne afgøres efter Dansk ret. Tvister afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.

Kontakt Viptec idag

VIPTEC ApS
Bjælkevangen 9
2690 Karlslunde

Tel.: 43 69 27 25
Email: viptec@viptec.dk

Ønsker du at blive kontaktet af Viptec, kan du udfylde nedenstående formular og vi kontakter dig hurtigst mulig.